Diplomatervezés és Szakdolgozatkészítés

 Hallgatóinknak az oklevél megszerzéséhez képzési szintjüknek megfelelően diploma munkát kell készíteniük. 

Mérnökjelölt hallgatóink ezen önálló munkával azt igazolják, hogy önálló mérnöki munkára alkalmasak, mérnöki munkamódszereket alkalmazni tudják, képesek a feladatkiírást értelmezni, a választott megoldást pedig értékelni és elemezni tudják.
Tárgyfelelős oktató: Farkasvölgyi Andrea

BMEVIHVMT02, BMEVIHVMT00, BMEVIHVMT03, BMEVIHVMT01

Téma és konzulens választás:

Félév elején (előző félév vizsgaidőszakának végén) a szakirányát szervező tanszék oktatói közül választ egy konzulenst és a konzulenssel egyeztetve egy témát. A félév során a munkát tanszéki vagy ipari konzulens irányítja, ipari téma esetén az adminisztratív teendőket egy tanszéki konzulens látja el.
Amennyiben más tanszék hallgatója és Tanszékünkön kíván diplomát írni, kérjük, hogy a  Befogadó/elbocsájtó nyilatkozatot ne feledje kitölteni (ld.: HVT Tanulmányi Portál). Ilyen esetben, először befogadjuk (tanszékvezetői aláírt nyilatkozat), majd ez alapján anyatanszéke el tudja engedni.
Hallgatóknak mindig a választott témát kiíró tanszékhez rendelt tantárgyat kell felvennie.

 

Választott téma lehet:

 - önálló laboratórium téma folytatása
 - új téma, aktuális témaválasztékból
 - saját téma, mely tanszékünk profiljába vág. Ez esetben, keresse Tanszékünk valamelyik, rokon tématerületen dolgozó oktatóját

 

Téma kiírás - elektronikus regisztráció:

A hallgató és a konzulens közötti megállapodást a konzulens egy hivatalos témakiírásban rögzíti, melynek be kell kerülnie a szakdolgozatba.
Elektronikus regisztráció: Diplomaterv-portálon  
Konzulens megnyitja a Diplomaterv-portálon a témát, hozzárendeli a hallgatót, feltölti a feladatkiírást, Hallgató pedig elektronikusan bejelentkezik a témára. További teendők és határidők a Portál főoldalán és HVT Tanulmányi Portálon olvashatók.


 
2017/18 tanév őszi félévére a határidők:

A 2017/18 tanév őszi félévére a határidők a következők:

Az adatlapokat az 5. héttől kezdődően kell kitölteni, addig minden témánál a "Nincs kitöltési időszak" státusz jelenik meg!

 • Témák megnyitása: 2018.02.25. 24h (konzulens)
 • Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2018.03.04. 24h (hallgató)
 • Feladatkiírás feltöltése: 2018.03.11. 24h (konzulens)
 • Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2018.03.19. 24h (tanszékvezető)
 • Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2018.03.05. 0h - 2018.03.18. 24h (hallgató)
 • Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2018.03.05. 0h - 2018.03.19. 24h (konzulens)
 • Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2018.03.20-tól
 • Dolgozatok beadása: 2018.05.18. 12h (hallgató)
 • Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel: 2018.05.28. 24h (hallgató)
 • Dolgozat beadás jóváhagyása: 2018.05.29. 24h (konzulens)
 • Bírálat feltöltés: 2018.07.01. 24h (konzulens)

A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

Fenti határidők kötelezően betartandók, mivel azok letelte után az adott művelet elvégzését a Portál letiltja.

 

Szakdolgozat és diplomatervezési témák

Cím Leírás Előkövetelmény Konzulens
Adaptív antennarendszerek vizsgálata elektromágneses térelmélet eszközeivelA jövő vezetéknélküli hálózataiban alkalmazott eljárások a fizikai réteg - jelenleg kevéssé vizsgált - sajátosságainak mélyebb megértésén fognak alapulni. Az adaptív antennarendszerek térnyerésével a hálózatok figyelembe fogják venni a fizikai közeg változásait - például az antennatartó szerkezet elhajlásából eredő irányhiba kompenzálásával. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az antennarendszerek pontos fizikai működésének elektromágneses térszámítás segítségével történő modellezése. A hallgató feladata a szakirodalom tanulmányozása, numerikus modell megalkotása, az antennarendszer egyes elemei egymásra hatásának vizsgálata, valamint a kölcsönhatások eredő viselkedésben tapasztalható következményinek tanulmányozása. A téma ipari konzulense Benkő Péter, aki sokáig a GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt. vezető tervezője volt.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Autóipari high-side tápkapcsoló tervezése, szimulációja, tesztelése (Bosch által támogatott téma).A hallgató feladata egy soft-start funkcióval rendelkező tápkapcsoló modul megtervezése diszkrét elemekből. A soft-start funkció a tápfeszültségek indulásánál játszik fontos szerepet, mivel a tápfeszültség így lineárisan és egyenletesen éri el a végértéket, ezzel megelelőzve a gyors áramimpulzusokat (in-rush áram csökkentése). A tápkapcsolónak rendelkeznie kell túláramvédelemmel, állítható feszültségfelfutási sebességgel, automatikus kimenet kisütéssel (kimeneti kondenzátorok kisütése). A feladat magában foglalja a különböző tápkapcsoló topológiák szimulációját-összehasonlítását, a legalkalmasabb megoldások méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Analóg elektronikai alapok

Szűcs László

Autóipari primer kapcsolóüzemű tápegység tervezése az elektromágneses kompatibilitás (EMC) figyelembA hallgató(k) feladata a piacon található primer, akkumulátorról táplált, autófedélzeti grafikus kijelzőkben használható feszültségcsökkentő konverterek összehasonlítása, majd a legalkamasabb két-három tápegység megtervezése, tesztelése különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra. A feladat magában foglalja a kutatás eredményét képező termék összehasonlítást a legfontosabb autóipari szempontok alapján, a kiválasztott tápegységek méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését (rövidzárvédelem, bemeneti feszültségugrás, terhelésugrás, standby áramfelvétel, sugárzott és vezetett emisszió mérés). A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Kapcsolóüzemű tápegység alapok, áramkörtervezés

Szűcs László

Automatizált RF mérések Zigbee és Bluetooth modulokonVegyen részt RF áramkörök validációs mérésének összeállításában és lebonyolításában. A feladat része az áramkör működésének megértése, a tesztek összeállítása, lebonyolítása, a mérési adatok összegzése és értelmezése, azoknak adatlapokkal való összevetése. A feladat igényelhet Python script programozást. Angol nyelv ismerete szükséges. A jelölt a témát a Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában végzi. Megfelelő előrehaladás esetén később TDK dolgozat, ill. diplomaterv készítése, illetve gyakornoki pozició elérése lehetséges. Keret 1 fő. Ipari konzulens Keller Tibor (tibor.keller@silabs.com) Nagyfrekvenciás rendszerek, áramkörök, méréstechnika és a vezeték nélküli protokolok (Bluetooth, Zigbee) ismerete előnyt jelent.

Dr. Zólomy Attila (PhD)

Beltéri Q-sávú hullámterjedési mérések 5G mobilhálózatok vizsgálatáhozAz Európai Űrügynökség technológia transzfer pályázata révén tanszékünk egyik aktuális kutatási programja Q-sávú (38GHz környéke) beltéri hullámterjedési mérések végzése. Ez a frekvenciasáv is egyike azoknak, amelyet a tervezett 5G mobilhálózatokban is használni fognak a közeli jövőben. Az önálló laboratórium keretében meg lehet ismerkedni a mérésekhez eddig elkészített berendezésekkel, és részt lehet venni a tényleges mérések elvégzésében 2018 tavaszán. A mérések kiértékeléséhez Matlab környezetben kell programokat fejleszteni. A cél egy helyiségen belüli jelszint eloszlási térkép készítése, ami megjeleníti a vizsgált frekvencián történő hullámterjedés, reflexiók, többutas terjedés, stb. által okozott lokális eltéréseket.Matlab vagy C nyelvű programozási ismeretek.

Dr. Csurgai-Horváth László (PhD)

GNSS vevők pontosságának vizsgálataA kutatás célja a különböző, Magyarországról látható GNSS-rendszerek (GPS, Galileo, GLONASS) pontosságának vizsgálata egymáshoz és adott referenciához képest. A hallgató feladata egy 24/168-ban üzemelő mérési elrendezés megtervezése és összeállítása. A kapott adatokat egy számítógép gyűjti össze, melyeket MATLAB-bal kell feldolgozni, és különböző megállapításokat tenni a rendszerek pontosságára. Fogadható létszám: 1 fő.MATLAB programozási ismeretek

Csuka Barna

Hibajavító kódolások vizsgálataHíradástechnikai rendszerekben fontos szerepet játszik a hibajavító kódolás. Modern rendszerekben egyre fejlettebb kódolási eljárásokat alkalmaznak. A hallgató feladata a félév során a hibajavító kódokkal megismerkedni. Először a BCH, Reed-Solomon majd pedig az LDPC, Turbó kódokat vizsgálná meg. A kódolások implementálása és vizsgálatát MATLAB segítségével történik.

Dr. Kollár Zsolt (PhD)

Induktív rezonancián alapuló, vezeték nélküli energiaátvitel hálózati szimulációhoz használható modeAz induktív rezonancia elvén működő vezeték nélküli energiaátvitel tervezése során a betáplálási és az energiakivételi oldalakon a kapcsolódó kétpólusokat - az optimális átviteli hatásfok elérése érdekében - szabályozni kell. E szabályozás megtervezéséhez tudni kell, hogy milyen kétkapu-paraméterek írják le a be- és kicsatoló tekercsek kapcsai irányából az átviteli rendszert, továbbá az energiaátviteli rendszer működését leíró kétkaut be is kell illeszteni egy hálózatanalizátor programba. A keresett kétkapu-paramétereket az elektromágneses térszámítás eszközeivel kaphatjuk meg. A hallgató feladta egy olyan tervezést segítő eljárás kidolgozása, amely alapján megkaphatók azok a kétkapu-paraméterek, amelyek figyelembevételével - egy adott felhasználási környezetben - a fent említett szabályzórendszer megtervezhető. A paraméterek meghatározásához a tanszéken kifejlesztett térszámítási módszer alapján írt program használható. Elvárás az elektromágneses terek és a lineáris hálózatok elméletének területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Kisméretű antennák tervezése Bluetooth és Zigbee modulok számáraA téma keretein belül olyan nyomtatott és kerámia antennák tervezését kell végrehajtani, amelyek jó hatásfokot érnek el viszonylag kisebb méretű (néhány centiméter nagyságú) modulok esetében is a 2.4GHz-es ISM sávban. Meg kell vizsgálni a sávszélesség növelésének lehetőségeit is, illetve az antenna jellemzők stabilitásának biztosítását a különféle környezeti változásokkal (pl. emberi test, műanyag burkolat közelsége, PCB méret változása stb.), illetve a technológiai szórásokkal (PCB dielektromos állandó és vastagság változás, elemszórás stb.) szemben. A jelöltnek a megfelelő irodalom áttanulmányozása után EM szimulációkat kell végeznie (CST, Sonnet) és az antennák megvalósítása után azokat hangolni és mérni kell. Megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve Diplomaterv is készithető. Angol nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. A hallgató a témát részben a tanszéken, részben a Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában végzi. Keret 1 fő. Elektromágneses terekből, antennákból folytatott előtanulmányok, illetve EM szimulációs gyakorlat előnyt jelent.

Dr. Zólomy Attila (PhD)

Laboratóriumi, obszervatóriumi és fedélzeti műszerek, detektorok szerkesztése és teszteléseAnyagválasztási, termikus és mechanikus igénybevételekkel kapcsolatos megfontolások, továbbá megbízhatóság növelés konstrukciós vonatkozásai. A hallgatók megismerik és részt vesznek a fejlesztés tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisaiban. Aktuális önálló feladatok: - Obszervatóriumi tellurikus mérő és adatgyűjtő két energia bemenetű tápellátó egysége - ESA ESEO LMP kísérlet Langmuir detektor konstrukciója és tesztelése vákuumban - UV detektor műszer fejlesztés obszervatóriumi alkalmazásra - mágneses aanyagmérő műszer - az aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján. (Konzulensek: Szabó József és Bánfalvi Antal, Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységekEgy energiatárolós, rezonáns, DC/DC illetve galvanikusan elválasztott, egy és több kimenetű konverterek energia átviteli és vezérlő áramkörei, feszültség és áramszabályozók. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés szerint (Konzulensek: Szabó J., Szimeler A., Váradi Zs., Bánfalvi A., Kocsis G., Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

MRI-ben használt RF tekercsek analízise és optimalizációjaMRI berendezéseket - többek között - széles körben használnak az orvosi diagnosztikában és klinikai kiállat kísérletekben. A képalkotás szempontjából kulcskérdés az RF tekercs geometriájának és elektronikájának kialakítása. A tekercs geometriai tervezéséhez és optimalizálásához elektromágneses térszámítási eljárásokat használhatunk. A hallgató feladatai: - az irodalom alapján megismerni az MRI tekercsek tervezésének alapelveit - numerikus térszámítási módszeren alapuló programcsomag segítségével analizálni a rendelkezésre álló kisállat kísérletekhez használt MRI tekercseket - az analízis eredményeit mérésekkel alátámasztani - a meglévő geometriából kiindulva egy olyan tekercs megtervezése, amely tulajdonságai felülmúlják a kiindulási elrendezés műszaki paramétereit.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Műholdfedélzeti napelemes energiaellátó rendszerekA fedélzeti energiakezelés, tárolás, szétosztás, napelem illesztés, illetve a maximális teljesítményű munkapont követése, optimális vezérlése. Speciális környezeti követelmények. Modellezés, áramkörépítés, mérés és tesztelés. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján (Szabó József és Szimler András, Űrtechnológia laboratórium, V1-105))nincsen

dr. Szabó József

RF gerjesztő és vevő tekercsek fejlesztése kisállat vizsgáló MRI berendezéshezA hallgató feladata: Az MRI berendezés működésének megismerése. A kisállat MRI-ben használatos RF tekercsek tervezésének megismerése. Egy "birdcage" tekercs megtervezése és bemérése. 1 fő Msc

Szűcs László